วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้LEARNING DISABILITY
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หรือ L.D. หมายถึง ผู้ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เฉพาะอย่าง โดยมีความบกพร่องหรือมีปัญหาหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งในกระบวนการทางจิตวิทยาทำให้เด็กเหล่านี้ มีปัญหาทางการใช้ภาษา หรือการพูด การเขียน โดยจะแสดงออกมา ในลักษณะของการนำไปปฏิบัติทั้งนี้ไม่นับรวม เด็กที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย ทางการเรียน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดแรงเสริม ด้วยโอกาสทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม หรือเป็นเพราะครูสอนไม่มีประสิทธิภาพ
สาเหตุของปัญหาทางการเรียนรู้
1. องค์ประกอบทางร่างกายและทางชีวภาพ สาเหตุนี้เกิดจากสภาพความบกพร่องของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความบกพร่องทางสมองที่ทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ การบาดเจ็บอันเกิดที่สมอง หรือกระบวนการทางจิตวิทยาของมนุษย์ ได้แก่ การับรู้ของร่างกายต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวผิดปกติ ส่วนใหญ่ที่สุดแล้วสภาพทางชีววิทยาของเด็กที่เชื่อว่ามีผลต่อการเรียนรู้มาก เด็กที่มีความบกพร่องทางสมองและทางรับรู้ (เกิดจากประสาทส่วนกลางทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์) มีผลทำให้การรับรู้ผิดไป
2. องค์ประกอบทางพันธุกรรม ปัจจุบันมีข้อมูลการวิจัยชี้แนวโน้มว่าความด้อยความสามารถทางการเรียนรู้เกิดเหมือนกันในครอบครัวเดียวกัน แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม หรือไม่ก็ตามก็เป็นประเด็นที่ควรทำการวิจัยต่อไป ผลการวิจับเกี่ยวข้องกับเด็กแฝดพบว่า เมื่อเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กด้อยความสามารถในการอ่าน เด็กแฝดอีคนหนึ่งก็มีแนวโน้มเป็นเช่นเดียวกัน ถ้าทั้งคู่เป็นเด็กแฝดแท้ ( อ่าน Norrie, 1959 )
3. องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มีหลักฐานชี้ชัดว่า เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียเปรียบมีแนวโน้มมีปัญหาทางการเรียนรู้มากกว่า แต่ก็ยังมีข้อสงสัยกันว่า เกิดมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากจากองค์ประกอบทางชีววิทยากันแน่ เช่นสภาพที่สมองถูกทำลายหรือภาวะทุพโภชนาการ
องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่ง ที่อาจเป็นสาเหตุความด้อยความสามารถทางการเรียนรู้ ก็คือ การสอนที่ไม่ดีและไม่มีคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าเด็กร้อยละ 90 ที่เป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้นั้นได้รับการสอนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
เทคนิคการสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1.ให้โอกาสเด็กมีบกบาทในการวางแผนการเรียน
2. ใช้เทคนิคการเสริมแรง
3. ใช้อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ดี ที่ควรแสดงออก พฤติกรรมใดที่ไม่ดีไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม เด็กไม่ควรแวดงออก ครูและเพื่อน ๆ ไม่ชอบ
4. ครูควรนำเทคนิคในการปรับพฤติกรรมใช้อย่างเป็นระบบ
5. ครูควรขอคำแนะนำและปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: